s.

fragment of a shield;
small shield.

adj.

πέλτη. pelta, scutum. Բեկոր ասպարի, այս ինքն փոքրիկ վահան.

Այրեսցեն զզէնս, զնիզականբեկս, զասպարաբեկս. (Եղեկ. ՟Լ՟Թ 9։)