cf. ԱՍՂԱՆԻ.

Աղ եւ ածուխ, կամ ասղենի առնուլ կարմիր. եւ այլն. (գործ կախարդաց) (Մանդ. ՟Ի՟Զ.)

cf. ԱՍՂԱՆԻ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ասղենի ասղենիք
accusatif ասղենի ասղենիս
génitif ասղենի ասղենեաց
locatif ասղենւոյ ասղենիս
datif ասղենւոյ ասղենեաց
ablatif ասղենւոյ ասղենեաց
instrumental ասղենեաւ ասղենեաւք