cf. ԱՌՈՂՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ.

Պարկեշտութեանմբ եւ առողջմտութեամբ։ Եթէ ոչ խրատեսցի, ոչ գգեցցի զառողջմտութիւն. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ, եւ նխ. ՟Ա։)

Առողջամտութեամբ կատարել զպատգամս Քրիստոսի. (Ճ. ՟Ա.։)

Առողջմտութիւն, որ է անախտութիւն. (Քեր. քերթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առողջմտութիւն առողջմտութիւնք
accusatif առողջմտութիւն առողջմտութիւնս
génitif առողջմտութեան առողջմտութեանց
locatif առողջմտութեան առողջմտութիւնս
datif առողջմտութեան առողջմտութեանց
ablatif առողջմտութենէ առողջմտութեանց
instrumental առողջմտութեամբ առողջմտութեամբք