va.

to undo;
to untie, to dissolve, to ruin;
to explain an enigma.

ն.

ԱՌԵՂԾԱՆԵՄ ἁπαγγέλλω. enarro, indico, λύω, solvo որ եւ ԱՌԵՂԾԱՆՈՒԼ, եւ ԱՌԵՂԾՈՒԼ. Քակել կամ լուծանել, այսինքն մեկնել զխրթնաբանութիւն, զառակս, զհանելուկս. հանելուքը մեկնել.

Եթէ առեղծանելով առեղծանիցէք զնա ինձ. (Դտ. ՟Ժ՟Դ. 12=14։)

Առեղծանելեաց (այսինքն լուծանողաց) առասպելին. (անդ. 19։)

Մերթ պարզապէս Եղծանել. աւերել. քակել.

Ինքեան բանիւ զիւրն առեղծանէ զբան. (Խոսրովիկ.։)

Առեղծանել փութայր զկապ միաբանութեան սիրոյ նոցա. (Յհ. կթ.։)

Ի կրկին միտս բերի ասելն.

Ո՞ր միտք բաւական իցեն զբազահունչ հերձուածողաց առասպելս առեղծանել. (Սեբեր. ՟Թ։)