va.

to bring, to carry;
to present, to offer.

ն.

προσάγω. adduco. Առընթեր՝ մօտ՝ յառաջ բերել. ի մէջ բերել. մատուցանել.

Եւ աս զնոյն ձայնեմ՝ առբերելով զբանս. (Անյաղթ բարձր.։)

Զանզրաւ ուրախութիւնսն առբերելով. (Զքր. կթ. մկրտ.։)

Զիա՞րդ զնորայն երախտեաց եւ զբարեաց առբերեալ պատմեցից. (Մագ. ՟Ժ՟Դ։)

Այսմ օրինակ առբերելով. (Շ. խոստ.։)

Զպսակս անապականս առբերելով ի հօրէ լուսոյ. (Շար.։)

Զանմահ կենդանութիւն մահկանացուացս առբերելով բաշխէր. (Անան. եկեղ։)

Կամ προσφέρω, offero. Մատուցանել ի նուէր.

Առբերելով քեզ պատարագ. (Շար.։)

ԱՌԲԵՐԵՄ. Յինքեան բերել. կրել.

Առբերելով ի քեզ զերկնաւոր անմահ թագաւորն. (Թէոդոր. խչ.։)

Զյաղթանակ փառացն յիսուսի յայնժամ ի քեզ լրմամբ առբերեալ. (Նար. խչ.։)