s.

companion of the apostles, companion of mission.

adj.

Ընկեր առաքելոց. կցորդ առաքելութեան.

Ըստ խրատու սոցին առաքելակցին ձերոցս առաքելոց. (Ագաթ.։)

Պատմէ զիւր առաքելակիցս. (Կորիւն.։)

adj.

ԱՌԱՔԵԼԱԿԻՑ ա. Կցորդ եւ ընկեր առաքելոց եւ առաքելութեան. մի երկոտասանից.

որպէս են նոքա քաղաքացիք, նմանապէս եւ եղեն առաքելակից. (Եպիփ. ծն.։)