adj.

that is said or spoken like an apostle.

adj.

Խօսեալ կամ գրեալ յառաքելոց, եւ հանգոյն առաքելոց.

Թուղթս առաքելախօսս (կամ աստուածախօսս). (Ագաթ.։)

Ըստ պօղոսի առաքելախօս վարդապետութեանն. (Թէոդոր. կուս.։)