adj.

who does or lives after the manner of the apostles;
— մատեան, the Acts of the Apostles.

adj.

Յառաքելոց գործեալ, այսինքն ձեռնադրեալ. կամ Գործող իբրեւ զառաքեալս. առաքելաշնորհ.

Առաքելագործ եպիսկոպոսաց. (Ժմ.։)

ԱՌԱՔԵԼԱԳՈՐԾ. Ուր ճառին գործք առաքելոց.

Որպէս եւ պետրոս յառաքելագործ մատենին ասէ։ Սկիզբն դնէ առաքելագործ գրոցն. (Ագաթ.։)