ԱՆԽՈՏՈՐՆԱԿ մ. ԱՆԽՈՏՈՐՆԱԿԻ cf. ԱՆԽՈՏՈՐԱԲԱՐ.

Կատարեսցո՛ւք՝ անխոտորնակ զարքունականն ընթանալ պողոտայ. (Տօնակ.։)

Անխոտորնակի գնալով (Շ. հրեշտ.։)

Աստուած յաւէտ անբամբասաբար եւ անխոտորնակի յամենայն արարածոցս երկրպագեալ. (Կիւրղ. գանձ.) հյ. թրգ. ըթեռնոյր ἁνεγκλίτως . այլք ընթեռնուն, ἁνεγκλήτως անստգիւտ։

Étymologie