adj.

Ոչ խառնակեալ. անշփոթ.

Անխառնակ եւ անշփոթ կայ մնայ. (Նիւս. կազմ.։)

Կամ անժուժկալ. անարգել.

Զո՞ր տարւոյն ժամանակ դադարեմք յաստղկան ցանկութեանցն, զանխառնակացն զհետ երթալ. (Փիլ. լիւս.։)