adv.

Առանց խառնակութեան. անշփոթաբար.

Աստուածութիւնն անքակ էր ի մարմնոյ՝ ի խաչին, եւ յոգւոյն՝ ի դժոխս. անշփոթ ի հոգին, եւ անխառնակաբար եւ անայլայլապէս ի մարմինն. (Ոսկիփոր.։)