adj.

that cannot arrive;
not arrived, slow, tardy.

adj.

Որ ոչն ժամանէ. եւ անձեռնհաս. չի հասնօղ, ուշ մնացօղ, չատիկօղ. եէթիշմէզ.

Սուրհանդակ անժաման. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Հոգային վասն իմ, այլ անժամանք էին ի նեղութեանցն. (Ոսկ. փիլիպ.։)

Ապաժաման ասէ զանժամանսն. (Երզն. քեր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անժամանակ

Անժամանակաբար

Անժամանակական

Անժամանակապէս

Անժամանակաւոր

Անժամանակեալ

Անժամանակեայ

Անժամանակեան

Voir tout