cf. ԱՆԶԱՐԴԱՆԱՄ.

Անզարդեցաւ, եւ անզարդեցոյց. (ՃՃ.։)

Զարդարեն զեկեղեցի, որ ի սգոյ անզարդեցաւ, հանդերձիւ. (Տօնակ.։)

Ի բաց անզարդեցաւ եւ անպատուեցաւ. (Ածաբ. կարկտ.։)

Շինուածոյն շուք անզարդեցաւ. (Նար. ՟Ի՟Ե։)