s.

Անտես առնելն. չհայելն. չտեսնելու զարնելը.

Անակնարկումն ի կարիս եղբօրն. (Խոսր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անակնարկումն անակնարկմունք
accusatif անակնարկումն անակնարկմունս
génitif անակնարկման անակնարկմանց
locatif անակնարկման անակնարկմունս
datif անակնարկման անակնարկմանց
ablatif անակնարկմանէ անակնարկմանց
instrumental անակնարկմամբ անակնարկմամբք