adj. s.

goat's hair;
stuff made of goat's hair;
of or belonging to goats.

adj.

Կազմեալն ի մազոյ այծից. եւ հանդերձ մազեղէն. խորգ. խարազն. եւ մազ այծից. αἵγειος, αἱγέη. caprinus, caprina pellis, τρίχενος. qui e pilis est, cilicinus. այծու մազէ շինած. չուլ, սօֆ, շալ. եւ դիֆթիգ.

Արեգակն եղեւ սեաւ իբրեւ զկապերտ այծեայ. (Յայտ. ՟Զ. 12։)

Ցուցանելով նմա զցփսիսն այծեայս. (Յհ. կթ.։)

Վերացուցեալ զայծեայ զգեստուց նորա. (ՃՃ.։)

Որք միով այծէիւ շատանան. (Լաստ. ՟Զ։)

Առեալ զգեցաւ զայծեայսն. (Վրք. հց. ԺԴ։)

Բերին վուշս եւ այծեայս ( ի մանել). (Վրք. հց. ԻԶ։)