s.

goat-herd, peasant who drives the goats to feed.

adj. s.

Հովիւ արածօղ այծից. քէլի չօպանը.

Զայծարածն կամ զհովիւն. (Մագ. ՁԱ։)

Հովիւ էի ասէ, եւ այծարած. (Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Թ.)

Անդ այծարա՞ծ է՝ թէ դիւարած. (Մամիկ.։)