s.

Այլ եւ այլ յօժարութիւն կամաց.

Յայնոսիկ՝ որ ընդդէմսն խառնուածք միաբանութեան են, միտք խորհրդոյ այլակամս դնէ ի նոսա, առ ի կամել եւ ախորժել զհեշտն, եւ փախստեայ է ի ցաւագնացն. (Փիլ. լիւս.։)