s.

ԱՅԳԵԿԻԹՔ որ եւ ԱՅԳԵԿՈՒԹՔ. Կութք կամ կթումն այգեաց. ժամանակ խաղող քաղելոյ կամ կթելոյ զայգիս. պաղ պօզումու, գադաֆ.

Զերկրորդ այգեկիթքն առնել. Զերկրորդ այգեկիթքն արասցես։ Եւ աստի իմասջի՛ք զմեր այգեկթոց խալատն. (Վստկ. ԾԳ. ԾԴ։)