adj.

that travels in the clouds, reaching the clouds.

adj.

Որ չուէ ընդ ամպս. ամպախաղաց.

Ամպաչու թռչնոյ. (Նար. խչ.։)

Ամպաչու թեւօք սլացեալ ի վերին Սիոն. (Յհ. կթ.։)

Եւ ընդ որ լինի չուել ամպովք.

Ամպաչու ճանապարհաւ զելս քո յերկինս ուղղաւորեցեր. (Գանձ.։)

Ամպաչու ճանապարհին (Քրիստոսի ընդ երկինս). (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամպաչուեմ, եցի

Voir tout