adj.

Ամպով յարկեալ, կամ ծածկեալ ի վերուստ, հովանացեալ. որուն ծածքը ամպ է, ամպով պատած.

Ի Սինէական լերինն ամպայարկ խորան հարեալ. (Ագաթ.։)

Զոր ետես յամպայարկ խորանին. (Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Բ։)

Ի Սինա ամպայարկ ծածկութիւն ծանուցաւ մեծին Մովսիսի. (Ճ. ՟Ժ.։)