adj.

ԱՄՊԱԳՈՐԾ կամ ԱՄԲԱԳՈՐԾ Յամպոյ գործեալ՝ ձեւացեալ. ամպեղէն. ամպէ շինած.

Քրիստոս աշակերտացն ի Թաբոր լերինն զամպագործ խորանն սրբութեան եցոյց. (Տօնակ.։) Ճ. ՟Թ.։