adv.

πανάγνως. purissime, castissime. Որպէս ամենասուրբ. ամենայն սրբութեամբ, ամենայն անարատութեամբ եւ մաքրութեամբ.

Առ ինքն Քրիստոս նմանութեամբ զաստուածայինսն կատարել եւ բաշխել ամենասրբապէս. (Դիոն. եկեղ. ՟Գ։)

Եւ ապա ամենասրբապէս զնոսա ի հաղորդութիւն Մարմնոյ եւ Արեանն իւր կոչեաց. (Լմբ. պտրգ.։)