adv.

παντοδαπῶς. omnifariam Ամենայն օրինակաւ. ամենայն իրօք. ամմէն կերպով. հեր վէճհ իլէ.

Օդն կրական գոլով զօրութեամբ, եւ ամենապէս այլայլական. (Արիստ. աշխ.։)

Ամենապէս յամենայն իշխանութեան միաբան արժան է պահել։ Ամենապէս այս յայտ լիցի. (Կանոն.։)

Այնպիսեացն ամենապէս իսկ եւ ամենեւին ապականեալ են խորհուրդք եւ միտք. (Խոսրովիկ.։)