vn.

to be stained or soiled, to grow greasy or dirty.

չ.

ῤυπάω, καταρρυπόομαι, sordeo, sordidor, conspurior, contaminor Շաղախիլ աղտեղութեամբ. պղծիլ. աղտոտիլ, մնտռիլ, ապականիլ. քիրլէնմէթ.

Որ աղտեղանալոցն է, աղտեղասցի. (Յայտ. ՟Ի՟Բ. 11։)

Ձեռացն եւ երեսացն եւ այլոց անդամոցն աղտեղացեալ ի կայծականց հրոյն. (Նիւս. սքանչ.։)

Հարսնդ ոչ աղտեղացար. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Ի գարշ ցանկութեանց ոչ աղտեղացան. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աղտեղանամ
դու աղտեղանաս
նա աղտեղանայ
մեք աղտեղանամք
դուք աղտեղանայք
նոքա աղտեղանան
Imparfait
ես աղտեղանայի
դու աղտեղանայիր
նա աղտեղանայր
մեք աղտեղանայաք
դուք աղտեղանայիք
նոքա աղտեղանային
Aoriste
ես աղտեղացայ
դու աղտեղացար
նա աղտեղացաւ
մեք աղտեղացաք
դուք աղտեղացայք
նոքա աղտեղացան
Subjonctif
Présent
ես աղտեղանայցեմ
դու աղտեղանայցես
նա աղտեղանայցէ
մեք աղտեղանայցեմք
դուք աղտեղանայցէք
նոքա աղտեղանայցեն
Aoriste
ես աղտեղացայց
դու աղտեղասցիս
նա աղտեղասցի
մեք աղտեղասցուք
դուք աղտեղասջիք
նոքա աղտեղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղտեղանար
դուք մի՛ աղտեղանայք
Impératif
դու աղտեղացի՛ր
դուք աղտեղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղտեղասջի՛ր
դուք աղտեղասջի՛ք