s.

the employment, the art of making bricks.

s.

πλινθουργία cf. ԱՂԻՒՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ.

Կաւափաղաղ աղիւսագործութիւն. (Յհ. կթ.։)

Չարչարէր զմեզ փարաւոնն սատանայ ի մեղաց աղիւսագործութիւնս. (Լմբ. սղ.։)

Դարձաւ յԵգիպտոս այս ինքն ի խաւարումն աղիւսագործութեան իմանալի փարաւոնի. (Վրք. հց. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղիւսագործութիւն աղիւսագործութիւնք
accusatif աղիւսագործութիւն աղիւսագործութիւնս
génitif աղիւսագործութեան աղիւսագործութեանց
locatif աղիւսագործութեան աղիւսագործութիւնս
datif աղիւսագործութեան աղիւսագործութեանց
ablatif աղիւսագործութենէ աղիւսագործութեանց
instrumental աղիւսագործութեամբ աղիւսագործութեամբք