s.

nation, people, generation;
cf. Ազգ.

s.

γένος, γενεά, genus, gens, ἕθνος, populus եբր. զան, զէնիմ. Ազգ զանազանեալ եւ ազատ. սերունդ. զարմ. ժողովուրդ առանձին. միլլէթ.

Երկիր պագցեն նմա ամենայն տոհմք ազանց։ Օրհնեցէ՛ք զՏէր ամենայն ազինք. (Սղ. ՟Ի՟Ա. ՟Ճ՟Ժ՟Զ։)

Առ ազգն հրէից". ըստ ոմանց՝ առ ազն։ (Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 29.)

Յանձն առնելով զբովանդակ ազնն՝ արմենակայ որդւոյ իւրոյ։ Որ հայոց ազինս հաւատոց եղեն առիթ։ Իսրայէլեանն ազին։ Ազինն Յակոբայ ... Ի ժողովս ազանց ... Ազինք զանազան ազգաց։ Բազմաց ազանց հայր՝ Աբրահամ. (Խոր.։ Յհ. իմ.։ Նար.։ Պիտ.։)

Ազգք եւ ազինք։ Ազգաց եւ ազանց. (Շար.։)

Սեռ եւ տեսակ կենդանեաց՝ մանաւանդ բանաւորաց. մարդիկ եւ հրեշտակք. հոյլ. ժողով, ճինս, նէվ, գըսմ

Մարդկանս ազն։ Ընդ հանուրս երկնաւ ազնս կենդանեաց. (Պիտ.։)

Ի մարդկային ազնէ։ Ի կանանց ազանցն կերպից։ Ազինք աւազակաց։ Մաքրակրօնից ազանց միանձանց։ Աստուածազարդ ազինք գնդից։ Վերակացութեամբ երջանկացն ազանց ընտրելոց (հրեշտակաց). (Նար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազնիւ, նուի, ուաց

Ազնուաբար

Ազնուաբարոյ, ից

Ազնուագին

Ազնուագութ

Ազնուազարմ

Ազնուազգի

Ազնուազգութիւն, ութեան

Ազնուախոհ

Ազնուական

Ազնուականութիւն, ութեան

Ազնուամիտ, մտի, մտաց

Ազնուամտութիւն, ութեան

Ազնուանամ, ացայ

Ազնուապաշտօն

Ազնուապետ, աց

Ազնուապետական

Ազնուապետութիւն, ութեան

Ազնուասիրտ

Ազնուասրտութիւն, ութեան

Voir tout