s.

attachment to his country or nation, patriotism.

Other definitions containing this entry

Ով

o ! oh ! ho ! ah ! ha ! alas !
ով աստուած իմ, o my God !
ով աղետիցս, what a pity !
cf. Աղէտ;
ով սքանչելեացս, what a wonder ! wonderful !
ով, զիարդ վեհ է ազգասիրութիւն, ah ! what a noble sentiment is patriotism !
ով ժամանակ ով բարք, o tempora ! o mores ! oh times ! oh manners ! to what a depth of corruption have our manners come ! in what an age we live !
ով ո, փախերուք յերկրէ հիւսիսոյ, ho, ho, flee from the land of the north !
.


Voir tout

s.

Սէր ազգի, կամ ազգականաց։ (Ճառընտ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ազգասիրութիւն ազգասիրութիւնք
accusatif ազգասիրութիւն ազգասիրութիւնս
génitif ազգասիրութեան ազգասիրութեանց
locatif ազգասիրութեան ազգասիրութիւնս
datif ազգասիրութեան ազգասիրութեանց
ablatif ազգասիրութենէ ազգասիրութեանց
instrumental ազգասիրութեամբ ազգասիրութեամբք

Étymologie