Your research : 2 Results for երկաթի

Երկաթի, թեայ

cf. Երկաթեղէն.


Թել, ոց

s.

thread, filament;
fibre;
— ոսկի, արծաթի, երկաթի, gold or silver thread;
iron or metal-wire;
հատանել —ս —ս, to reduce to filaments;
to atomize;
զ—ն յօրինել, to weave thread by thread;
to adorn symmetrically;
—ք բանից, պատմութեան, the thread of a discourse or story;
հատանել զ— բանին, to break the thread of one's argument;
— կենաց, the thread of life;
հատանել զ— կենաց, to cut the thread of life, to cut off one's days.

mus.

chord.


Entries' title containing երկաթի : 1 Results

Definitions containing the research երկաթի : 8 Results

Գրիչ, գրչաց

s.

writer, scribe, author;
pen;
երկաթի, style;
graver;
steel-pen;
փետուր —, goose-quill;
— նկարչի, pencil.


Երկաթուղի

cf. Երկաթի.


Զեւայ

s.

square;
երկաթի, iron knee.


Թաթ, ից

s.

hand;
palm of the hand;
— ոտից, foot;
the sole of the foot;
— կենդանեաց, paw, claw, talon;
երկաթի, gauntlet;
— կշռոց, cf. Նժար.


Մագիլ, գլի, գլաց

s.

claw, talon, nail, paw;
երկաթի —ք, torturing hooks;
ըմբռնալ մագլօք, to seize with the claws or talons, to clutch, to grapple, to grasp, to hook.


Մահիճք, հճաց

s.

bed, couch, mattress;
coffin;
— առկախեալ, hammock;
երկաթի —, iron bedstead;
— ծալածոյ, folding-bed;
field-bed;
— հովանաւոր, canopy bed;
սիւնազարդ —, four-post bedstead;
ի —ճս մահու, on one's death-bed;
անկեալ դնիլ ի —ճս, to take to one's bed, to keep one's bed, to be bed-rid;
ելանել յօտար —ճս, յանցանել ըստ —ճս իւր, to defile another's bed;
cf. Անկողին.


Տախտակ, աց

s.

board, plank, shelf, table, tablet;
tables;
book;

ast.

cf. Երկնացոյց;
երկաթի;
iron-plate, sheet-iron;
— մետաղեայ;
plate of metal;
—ք վկայութեան, the tables of the decalogue;
— դատաստանաց, breastplate, pectoral, rational;
— նկարուց, canvass, wood;
— ճատրակի, chess-board;
— զստի, the hollow of the thigh;
— խոհանոցի, trencher.


Տատասկ, աց

bot. s.

star-thistle;
caltrop;
երկաթի, iron-thistle, instrument of torture.