s.

female of domestic animals, she-cat, hitch.

adj. s.

Քած շուն կամ կատու. եւ այլն. քօնճիկ. (լծ. լտ. քա՛թուլուս ).

Զորձն եւ զքէնթն մէկ ազգէ պիտի. (Վստկ. ՟Յ՟Լ՟Գ։)