s.

women's long gown.

Other definitions containing this entry

Փեսայիմ, եցի

cf. Փեսայանամ.


Voir tout

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կաթսայագործ, աց

Կաթսայագործութիւն, ութեան

Կիսայար

Սայապէս

Փեսայածու, աց

Փեսայական

Փեսայանամ, ացայ

Փեսայանուէրք

Փեսայարան

Փեսայացուցանեմ, ուցի

Voir tout