va.

to be fond of strangers, to welcome foreigners, to be hospitable, to entertain strangers.

ն.

ՕՏԱՐԱՍԻՐԵԼ. φιλοξενίζω . Հիւրընկալել օտարասիրութեամբ.

Հաճոյ թուեսցի քեզ՝ (զեկեալդ) եւ՛ իբրեւ զքրիստոնեայ եւ՛ զգաւառացի օտարասիրել. (Մագ. ՟Խ՟Ա։)

Օտարասիրել բանսարկէ զձանձրացկոտսն դեւն. (Կլիմաք.։)