s.

sheepskin with the wool on;

adj.

sheepskin, of sheepskin.

adj. s.

κῳδίον ovina pellis. Որ ինչ է յօգեաց՝ այսինքն յսչխարաց. մորթ օդեաց. ոչխարենի.

Բերին պարկս օդենիս. (Ագաթ.։)

Սոքա օդենօք (այսինքն հանդերձիւք ոչխարաց) կարպարանեալք՝ զհօտսն փողոտեն։ Դաւաճանօղ նենգաւոր, եւ գայլ օդենեօք զինեալ. (Երզն. մտթ.։ Դիոն. թղթ.։)

ասու հանդերձիցն նմանել, որք յոլովակի մեռեալ օդենացն են պտուղք. (Մեկն. ղեւտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif օդենի օդենիք
accusatif օդենի օդենիս
génitif օդենի օդենեաց
locatif օդենւոյ օդենիս
datif օդենւոյ օդենեաց
ablatif օդենւոյ օդենեաց
instrumental օդենեաւ օդենեաւք