adj.

affected by damp, damped by the atmosphere.

adj.

Խոնաւացեալ յօդոյ. թաց հավայէն թուլցած.

Օդախոնաւ մեղկութեամբ զքաարս ձայնատրական ... Թուլադաշնակեալ. (Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Étymologie