adj.

profitable, useful, lucrative, fruitful.

adj.

Որ բերէ զօգուտ. օգտակար. շահեկան.

Մեծ օգտաբեր աշխարհիս հայոց գիւտիս այսորիկ։ Զօգտաբեր հրահանգս մանկանցն։ Զզանազան օգտաբեր խրատուց վարդապետութիւնս։ Զարմանալիս համարել զերկոցունց օգտաբերացս բնութիւն։ Օգտաբեր յարգիս եւ յապառնիս. (Փարպ.։ Պիտ.։ Խոր.։)

Զօդս օգտաբերս հրամայեսցես ի վերայ երկրի. (Կաղանկտ.։)