adj.

ploughed, soft, friable.

adj.

Քրքրեալ քայքայեալ, թոյլ, փափուկ քրքրած.

Այլ է խոշորութիւնհողոյ՝ քարուան, եւ այլ քրքիրն եւ արգաւանդն ի բերս բուսոց. (Վրդն. ծն.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հետաքրքիր

Voir tout