va.

to cause to sweat or. perspire, to throw into a perspiration.

ն.

Տալ քրտնալ. քրտնեցուցանել (իրօք կամ նմանութեամբ). Քրտնցընել.

անձրեւն շահեկան ... խարակիչ փայլատակամբք, եւ որ զջերմագոլն արկանել առ ի բոյսսն քրտնացուցանէ. (Ագաթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քրտնացուցանեմ
դու քրտնացուցանես
նա քրտնացուցանէ
մեք քրտնացուցանեմք
դուք քրտնացուցանէք
նոքա քրտնացուցանեն
Imparfait
ես քրտնացուցանեի
դու քրտնացուցանեիր
նա քրտնացուցանէր
մեք քրտնացուցանեաք
դուք քրտնացուցանեիք
նոքա քրտնացուցանեին
Aoriste
ես քրտնացուցի
դու քրտնացուցեր
նա քրտնացոյց
մեք քրտնացուցաք
դուք քրտնացուցէք
նոքա քրտնացուցին
Subjonctif
Présent
ես քրտնացուցանիցեմ
դու քրտնացուցանիցես
նա քրտնացուցանիցէ
մեք քրտնացուցանիցեմք
դուք քրտնացուցանիցէք
նոքա քրտնացուցանիցեն
Aoriste
ես քրտնացուցից
դու քրտնացուսցես
նա քրտնացուսցէ
մեք քրտնացուսցուք
դուք քրտնացուսցջիք
նոքա քրտնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քրտնացուցաներ
դուք մի՛ քրտնացուցանէք
Impératif
դու քրտնացո՛
դուք քրտնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քրտնացուցանիջիր
դուք քրտնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քրտնացուսջի՛ր
դուք քրտնացուսջի՛ք

Étymologie