adj.

Քրտամբք չափ ջանացօղ, ջանացեալ, եւ ջանալի.

Քրտնաջան մշակին անդաստան. (Երզն. լուս.։ Քրտնաջան աշխատութեամբ ստանալ, կա կոփել, կամ ուտել. Սարգ. յկ. ՟Բ. եւ Սարգ. ՟բ. պետ. ՟Ա։ Մաղաք. աբեղ.։)