adj.

born of, or produced by sweat.

adj.

Ի քրտանց ծնեալ կամ պատճառալ.

Քաղելով ի ձորձոց իւրոց զքրտնածին բծիծսն. (Նոննոս.։)

Բիծք, անիծք՞ եւ երամակք ոմանք քրտնածինք զազրաթորմիք. (Նար. ՟Կ՟Թ։)

Étymologie