adj.

ՔՐՏՆԱԼԻ ՔՐՏՆԱԼԻՐ ՔՐՏՆԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ քրտամբք, դժուարութեամբ եւ աշխատութեամբ.

Վարք առաքինութեանց քրտնալի (կամ քրտնալիր) է, եւ մեծ աշխատութեամբ առլցեալ։ Հնդետասանամեայ քրտնալիր աշխատութեամբն։ Այսպիսի ջան վաստակոց քրտնալից աշխատութեամբ անձամբ անձին մատուցանել. (Նար. երգ.։ Լաս. ՟Ժ։ Ագաթ.։)