adj.

ՔՐՏՆԱԼԻ ՔՐՏՆԱԼԻՐ ՔՐՏՆԱԼԻՑ. Լի կամ լցեալ քրտամբք, դժուարութեամբ եւ աշխատութեամբ.

Վարք առաքինութեանց քրտնալի (կամ քրտնալիր) է, եւ մեծ աշխատութեամբ առլցեալ։ Հնդետասանամեայ քրտնալիր աշխատութեամբն։ Այսպիսի ջան վաստակոց քրտնալից աշխատութեամբ անձամբ անձին մատուցանել. (Նար. երգ.։ Լաս. ՟Ժ։ Ագաթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քրտնալիր

Քրտնալից

Voir tout