adj.

cf. Քրձազգած.

ՔՐՁԱԶԳԵԱՑ ՔՐՁԱԶԳԵՍՏ cf. ՔՐՁԱԶԳԱԾ.

Ագանէր (ստեւ ուղտու) քրձազգեաց լինելով. (Եպիփ. ծն.։)

Կանայք քրձազգեացք եւ խոշորազգեածք, կարօտեալք աւուրն պարենի. (Յհ. կթ.։)

Քրձազգեստ լինէր թագաւորն. (Ոսկ. ես.։)

Քրձազգեստ (կամ քրձազգաց) լինին. (մոխրաթաւալին. Գանձ.։)