adv.

Ըստ օրինակին քրիստոսի. քրիստոսաբար. քրիստոսերէն. քրիստոսափոխան.

Որ նստի ի տեղւոջ վայրիդ հռոմեյացւոց՝ արժանի աստուծոյ, առաջնորդ սիրոյ՝ քրիստոսօրէն՝ հայրանուն.