adj.

Christ's, of J.-C.;
christian, faithful.

adj. s.

Քրիստոնեայ. քրիստոսական. քրիստոսին.

Որք քրիստոսսեանքն են. յն. քրիստոսիքն, կամ ոյք քրիստոսի են. (Գաղ. ՟Ե. 24։)

Եկա՛յք ժողովուրդ քրիստոսեան։ Զտէրն ազատ, եւ զստրուկն ծառայածին՝ քրիստոսեան արարեալ. (Շար.։ Նար. ՟Զ՟Գ։)

Բաժակք քրիստոսեանք (սուրբ հռիփսիմեանք)։ Սուրբ եպիսկոպոսն սահակ արտախուրեցաւ քրիստոսեան պսակաւն (մարտիրոսութեան). (Ագաթ.։ Յհ. կթ.։)