adj.

transmitted, given or taught by J.-C.

adj.

Աւանդեալ ի քրիստոսէ.

Զարանց աստուածասիրաց քրիստոսաւանդ հրահանգելոց ճշմարտութեանն. (Ագաթ.։)

Ըստ ամենայն մասանց պատուելիք. իսկ ըստ քրիստոսաւանդ դաւանութեան աննմանք. (Նար. խչ.։)

Ի մերոց քրիստոսաւանդ դաւանութեանցս։ Քրիստոսաւանդ կարգօք Մագ. (՟Ա.։ Յհ. կթ.։)

Իսկ յասելն (Յհ. կթ.)

Լուծանել կամ դժրել զարքայդ քրիստոսաւանդ. իմա՛ պարգեւեալ մեզ ի քրիստոսէ, կամ պահօղ զքրիստոսական աւանդս։