adj.

given by J.-C.

adj.

Ի քրիստոսէ տուեալ. քրիստոսաձիր. քրիստոսաւանդ.

Քրիստոսատուր փրկութեան հասելոյ։ Քրիստոսատուր ձեռնադրութեան։ Քրիստոսատուր աւետեաց աւետարանին։ Քրիստոսատուր խրատն. (Եգաթ։ Փարպ.։ ՃՃ.։ Խոսր.։)