adj.

selling or betraying J.-C.

adj.

χριστοκάπηλος qui christum cauponatur. Վաճառօղ զքրիստոս ըստ օրինակի կրպակաւորաց որպէս յուդայ, սիմոնականք, եւ այլն.

Մի՛ լիցուք քրիստոսավաճառք, եւ քրիստոսաշահք. (Ածաբ. մկրտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քրիստոսավաճառ քրիստոսավաճառք
accusatif քրիստոսավաճառ քրիստոսավաճառս
génitif քրիստոսավաճառի քրիստոսավաճառաց
locatif քրիստոսավաճառի քրիստոսավաճառս
datif քրիստոսավաճառի քրիստոսավաճառաց
ablatif քրիստոսավաճառէ քրիստոսավաճառաց
instrumental քրիստոսավաճառաւ քրիստոսավաճառաւք