adj.

bearing or representing the sign of J.-C;

s.

emblem of christianity, the Cross.

adj.

Նշան կամ նշանակ քրիստոսի ցուցեալ. Երեւեցուցիչ յինքեան զնշանն քրիստոսի զխաչն.

Յիւրաքանչիւր արկեղ դնէր, եւ կնքէր քրիստոսանշան կնքովն. (Ագաթ.։)