adj.

having the knowledge of J.-C, knowing J.-C., christian.

adj.

Քրիստոսի ծանօթ եղեալ. ճանաչօղ զքրիստոս. քրիստոնեայ.

Զամենեսեան քրիստոսածանօթ առնէր։ Նիանգամայն քրիստոսածանօթս ծաղկեցուցեալ. (Ագաթ.։)

Étymologie