adj.

Խառնեալ կամ միացեալ ընդ քրիստոսի հոգեպէս.

Միայնակեաց հարքն ... քաղցրաձայն սաղմոսիւք եւ քրիստոսախառն մտօք հաճոյ եղեն աստուծոյ. (Աթ. սղ.։)