adj.

bearing J.-C. in one's soul, christian.

cf. ՔՐԻՍՏՈՍԱԶԳԵԱՑ.

Անուանեաց զնա քրիստափոր, որ թարգմանի քրիստոսազգեստ. (Հ=Յ. ապր.։)

Զամենայն ոգի քրիստոսազգեստ եւ հոգեղէն վառեաց. (Կորիւն.։)

Ի մէջ տօնասիրաց քրիստոսազգեստից. (Ճ. ՟Գ.։)

Երջանիկ եղբարբն, եւ ամենայն քրիստոսազգեստ գնդիւն. (Կաղանկտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քրիստոսազգեստեմ, եցի

Voir tout